Regulamin aplikacji InMobi

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z Aplikacji Mobilnej InMobi, a także świadczenia ze jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną.

2) Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

3) Pojęcie użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:

a) Usługodawca – spółka NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720, adres mailowy: contact@inmobi.com.

b) Urządzenie mobilne - (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takie jak smartfon, telefon komórkowy,

c) Aplikacja InMobi – oprogramowanie pod nazwą InMobi dostarczane przez Usługodawcę we współpracy z Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego, funkcjonujące w Systemie InMobi.

d) System InMobi – zarządzane przez Usługodawcę otoczenie informatyczne, w ramach którego funkcjonuje Aplikacja InMobi.

e) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi opisane w pkt 1.4 Regulaminu.

f) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.

g) Okres promocyjny – czas w którym Użytkownik może korzystać z Usług trwający przez 30 dni liczonych od dnia rejestracji Użytkownika w Aplikacji InMobi

h) Kod promocyjny – kod umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Okresu promocyjnego .

i) Licencja – umowa na korzystanie z Aplikacji InMobi, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem zainstalowania Aplikacji InMobi w pamięci Urządzenia mobilnego, regulująca zasady na jakich Użytkownik może korzystać z Aplikacji InMobi w okresie korzystania z Usług na zasadach określonych w Regulaminie.

4) Aplikacja InMobi dostarczana jest przez Usługodawcę w ramach współpracy z Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. w celu umożliwienia gromadzenia danych na temat stylu jazdy Użytkownika i przedstawienia w oparciu o te dane przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. Z o.o. oferty ubezpieczeń.

5) Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji InMobi polegają w szczególności na: gromadzeniu danych na temat stylu jazdy Użytkownika na potrzeby ofertowania umów ubezpieczenia, wymianie informacji drogowej pomiędzy Użytkownikami Aplikacji InMobi oraz innych usługach, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji InMobi.

6) Usługi z wykorzystaniem Aplikacji InMobi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.

7) Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji InMobi pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji InMobi. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji InMobi korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

8) Aplikacja InMobi oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji InMobi treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU

1) Aplikacja InMobi dostępna jest dla wszystkich użytkowników Urządzeń mobilnych, którzy pobiorą ją ze wskazanego przez Usługodawcę źródła, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.

2) Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja InMobi musi posiadać oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) iOS dla wersji Aplikacji InMobi pobranej z App Store,

b) Android dla wersji Aplikacji InMobi pobranej z Google Play.

3) Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcji Aplikacji InMobi niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji urządzenia:

a) połączenie internetowe,

b) usługa GPS.

4) W celu korzystania z opcjonalnych funkcji Aplikacji InMobi niezbędne może się okazać uruchomienia funkcji Bluetooth w Urządzeniu mobilnym.

5) Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przed instalacją Aplikacji InMobi na Urządzeniu mobilnym. Przed zainstalowaniem Aplikacji InMobi na Urządzeniu mobilnym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek zainstalowania oraz korzystania z Aplikacji InMobi.

6) Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

7) W celu skorzystania z Aplikacji InMobi niezbędne jest dokonanie rejestracji.

8) Celem dokonania rejestracji, za pośrednictwem Aplikacji InMobi, Użytkownik jest zobowiązany zeskanować kod QR z dowodu rejestracyjnego lub wprowadzić ręczne parametry takie jak: numer rejestracyjny, numer VIN oraz data pierwszej rejestracji pojazdu.

9) Użytkownik dokonując rejestracji, a także korzystając z Aplikacji InMobi powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość danych podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Aplikacji InMobi i Usług, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.

III. LICENCJA

1) Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalna i nieograniczonej terytorialnie Licencji na dostęp i korzystanie z Aplikacji InMobi, bez prawa do udzielania sublicencji. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej Licencji Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw (w tym tytułów własności).

2) Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji InMobi oraz usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi na jednym Urządzeniu mobilnym, zgodnie z treścią Regulaminu w ramach Systemu InMobi zgodnie z charakterem i przeznaczeniem Aplikacji InMobi oraz w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego jej funkcjonowania na następujących polach eksploatacji:

a) zainstalowania Aplikacji InMobi na Urządzeniu mobilnym oraz wprowadzenia do pamięci Urządzenia mobilnego,

3) Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań związanych z:

a) badaniem i testowaniem Aplikacji InMobi oraz usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi, mającym na celu poznanie zasad ich funkcjonowania,

b) uzyskiwaniem informacji o wewnętrznej strukturze, protokołach komunikacyjnych oraz zasadach funkcjonowania Aplikacji InMobi oraz usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi,

c) modyfikacją programistyczną, dekompilacją, deasemblacją Aplikacji InMobi oraz jej wykorzystywaniem poza Systemem InMobi,

d) wyodrębnianiem części składowych Aplikacji InMobi, ich modyfikacją programistyczną, dekompilacją, deasemblacją oraz ich wykorzystywaniem poza Systemem InMobi,

e) pobieraniem Aplikacji InMobi z innego źródła niż wskazane przez Usługodawcę,

f) korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi przy wykorzystaniu innej aplikacji niż Aplikacja InMobi pobrana ze wskazanego przez Usługodawcę źródła,

g) korzystaniem z Aplikacji InMobi oraz usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującym prawem.

4) Naruszenie przez Użytkownika postanowień Licencji lub postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do rozwiązania umowy licencyjnej oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

5) Skorzystanie przez Usługodawcę z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

IV. OKRES UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1) Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Aplikacji InMobi w Okresie promocyjnym pod warunkiem wyrażenia zgody na udostępnianie przez Usługodawcę spółce Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. danych na temat stylu jazdy Użytkownika w celach marketingowych.

2) Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Aplikacji InMobi po Okresie promocyjnym przez okres 12 miesięcy pod warunkiem potwierdzenia przez spółkę Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. uprawnienia Użytkownika do korzystania z Aplikacji InMobi i wyrażenia zgody na udostępnianie spółce Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. danych na temat stylu jazdy Użytkownika w celach marketingowych. Warunki uzyskania przez Użytkownika uprawnienia do korzystania z Aplikacji InMobi po Okresie promocyjnym określa odrębnie Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

3) Udostępnianie Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. danych na temat stylu jazdy Użytkownika w celach marketingowych po Okresie promocyjnym, Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji InMobi na dotychczasowych zasadach. Usługodawca, po otrzymaniu oświadczenia o odwołaniu zgody, niezwłocznie usunie konto Użytkownika.

V. INTEGRACJA Z INNYMI KONTAMI

1) Użytkownik może zintegrować Aplikację InMobi ze swoim kontem na portalu społecznościowym – Facebook, a także kontem Google+ lub innym kontem na portalu dającym możliwość takiej integracji. Integracja taka jest jednak dobrowolna i nie ogranicza Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji InMobi. Aktualna możliwość integracji z wykorzystaniem jednego z portali jest każdorazowo widoczna w Aplikacji InMobi. Wybór portali należy do Usługodawcy.

2) Integracja, o której mowa w pkt V.1 jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania każdorazowego regulaminu Facebook lub Google+ lub innego portalu dającego możliwość takiej integracji, w szczególności zawarte tam zasady udostępniania treści i danych użytkowników, zasady bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób.

VI. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI

1) Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

2) Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji InMobi w sposób zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja InMobi została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.

3) Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:

a) korzystania z Aplikacji InMobi w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,

b) korzystania z Aplikacji InMobi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,

c) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji InMobi jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

d) regularnego korzystania z aplikacji, tzn. przejechania minimum 5 tras w miesiącu z włączoną aplikacją, gdzie trasa to odcinek drogi, który rozpoczyna się po uruchomieniu auta i przejechaniu 2km a kończy po upływie 60 min od momentu wyłączenia auta (aplikacja uznaje koniec trasy po zakończeniu jazdy i zamknięciu aplikacji, lub po upływie 60min od zakończenia jazdy bez wyłączania aplikacji). Jeśli użytkownik nie wykona 5 tras w ciągu miesiąca może odrobić je w kolejnych. Ważne, aby w podsumowaniu rocznym na koncie użytkownika widniało min. 60 przejechanych tras.

4) Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy.

5) Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji InMobi. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres contact@inmobi.com.

6) W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji InMobi i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.

7) Użytkownik powinien każdorazowo we własnym zakresie zapoznać się z przepisami (w tym przepisami ruchu drogowego) obowiązującymi na terytorium państwa innego niż Polska, w celu ustalenia, czy w danym państwie istnieje możliwość legalnego korzystania z Aplikacji InMobi i Usług.

8) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji InMobi w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1) Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji InMobi, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji InMobi, jak również ich bezbłędnego działania.

2) Użytkownik korzysta z Aplikacji InMobi dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji InMobi, a w szczególności brak jej funkcjonowania, a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym zakresie.

3) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach teleinformatycznych, z których korzystają Urządzenia mobilne Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają Użytkownikom korzystanie z Aplikacji InMobi i oferowanych za jej pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji InMobi.

4) W działaniu Aplikacji InMobi mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności Aplikacji InMobi lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji InMobi, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji InMobi odpowiedniej informacji.

5) Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.

6) Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji InMobi lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji InMobi, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji InMobi na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.

7) Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za używanie Aplikacji InMobi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.

8) Usługodawca zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki korzystania z Aplikacji InMobi na terenie innego państwa niż Polska, w przypadku, gdy przepisy danego państwa zabraniają używania aplikacji o podobnym charakterze, co Aplikacja InMobi.

VIII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI, PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1) Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika. W tym momencie wygasa również Licencja.

2) Użytkownik będący konsumentem, może odstąpić od umowy świadczenia usług elektronicznych zawartej na odległość w zakresie Usługi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy (bez podawania przyczyny).

IX. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. spółka NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (ul. Piątkowska 161, 60-650 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720, adres mailowy: contact@inmobi.com.

2) W trakcie rejestracji konta w Aplikacji InMobi a także w trakcie korzystania z Aplikacji InMobi, Usługodawca może domagać się podania przez Użytkownika danych osobowych, w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Aplikacji InMobi.

3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych usług Aplikacji InMobi.

4) Dla skorzystania z poszczególnych usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych osobowych:

a) rejestracja konta Użytkownika – numer rejestracyjny, numer VIN oraz data pierwszej rejestracji pojazdu.

b) wymiana informacji drogowych, informacja o zdarzeniach drogowych – informacja o aktualnej lokalizacji Użytkownika – geolokalizacja.

5) Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

6) Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Załączniku 1 (Klauzula informacyjna).

7) Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

8) Usługodawca przetwarza oraz udostępnia Google oraz Facebook dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne) w celach marketingowych:

a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika,

b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub systemu teleinformatycznego, z którego korzystał Użytkownik,

c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usług w ramach Aplikacji InMobi,

d) informacje o skorzystaniu z Usług przez Użytkownika w ramach Aplikacji InMobi.

X. REKLAMACJE

1) Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji InMobi oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji InMobi należy kierować do Usługodawcy na adres poczty elektronicznej support@inmobi.com.

2) Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości.

3) W terminie 30 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji, o ile wyrazi on na to zgodę w trakcie procesu reklamacyjnego.

4) Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.

5) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

6) Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XI. NEWSLETTER

1) Użytkownik w celu uzyskania informacji dotyczących Aplikacji InMobi, w tym o nowościach a także innych informacji handlowych dotyczących Aplikacji InMobi, Usługodawcy oraz jego partnerów może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej przy zawieraniu polisy ubezpieczeniowej przez Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o.

XII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

1) Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.

2) O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji InMobi. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych i umowa licencyjna ulegają rozwiązaniu z momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika.

3) W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji InMobi na dotychczasowych zasadach. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, niezwłocznie usunie konto Użytkownika.

4) Jeżeli przed proponowanym dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, Użytkownik nie dokona na piśmie wypowiedzenia umowy, uznaje się, że zmiany Regulaminu zostały przyjęte i obowiązują od dnia podanego w informacji przekazanej Użytkownikowi przez Usługodawcę.

5) Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji InMobi w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie, a także na stronie internetowej Usługodawcy w formacie ogólnodostępnym dla Użytkowników (www.inmobi.com).

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.