REGULAMIN APLIKACJI INMOBI

I. DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie mają znaczenie podane poniżej:

 • Aplikacja InMobi – oprogramowanie pod nazwą InMobi dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci Urządzenia mobilnego.
 • Licencja – umowa na korzystanie z Aplikacji InMobi, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem zainstalowania Aplikacji InMobi w pamięci Urządzenia mobilnego, regulująca zasady na jakich Użytkownik może korzystać z Aplikacji InMobi.
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.
 • Scoring – ocena punktowa stylu jazdy Użytkownika ustalana na podstawie zgromadzonych za pomocą Aplikacji InMobi danych na temat jazdy Użytkownika.
 • Trasa – odcinek drogi, który rozpoczyna się po uruchomieniu pojazdu z włączoną Aplikacją InMobi i przejechaniu 2km a kończy po wyłączeniu Aplikacji InMobi albo po upływie 60 min od zakończenia jazdy bez wyłączania Aplikacji InMobi.
 • Ubezpieczenie InMobi – umowa ubezpieczenia komunikacyjnego zawarta za pośrednictwem Usługodawcy w ramach dedykowanej oferty InMobi.
 • Urządzenie mobilne – (przenośne) urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych takie jak smartfon lub telefon komórkowy.
 • Usługodawca – Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-124), Rondo ONZ 1, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 145750, NIP 782-12-35-452, REGON 630676540, wysokość kapitału zakładowego 50.000,00 PLN.
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi opisane Regulaminie.
 • Użytkownik – osoba fizyczna – w tym konsument, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, jak również przedstawiciel uprawniony do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – korzystająca z Aplikacji InMobi.
 • Zgody – udzielone przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy zgody:
  1. na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  2. na przesyłanie informacji marketingowo-handlowych za pomocą e-mail, sms/mms, portalów internetowych, w tym społecznościowych;
  3. na przekazywanie informacji marketingowo-handlowych podczas rozmowy telefonicznej oraz za pomocą automatycznych systemów wywołujących;
  4. na przetwarzanie danych osobowych w celu oceny stylu jazdy Użytkownika.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika z Aplikacji InMobi, a także świadczenia ze jej pośrednictwem Usług.
 2. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przed instalacją Aplikacji InMobi na stronie www.inmobi.pl. Przed uruchomieniem Aplikacji InMobi na Urządzeniu mobilnym Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek korzystania z Aplikacji InMobi.
 4. Z chwilą zaakceptowania Regulaminu przez Użytkownika dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 

III. APLIKACJA INMOBI

 1. Aplikacja InMobi dostarczana jest przez Usługodawcę w celu umożliwienia gromadzenia danych na temat stylu jazdy Użytkownika i przedstawienia w oparciu o te dane oferty ubezpieczeń przez Usługodawcę.
 2. Usługi polegają w szczególności na:
  1. oferowaniu i zawieraniu umów ubezpieczenia,
  2. gromadzeniu danych na temat stylu jazdy Użytkownika na potrzeby oferowania umów ubezpieczenia,
  3. wymianie informacji drogowych pomiędzy Użytkownikami,
  4. innych usługach, które są dostępne za pośrednictwem Aplikacji InMobi.
 3. Usługi za pośrednictwem Aplikacji InMobi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.

 

IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z APLIKACJI INMOBI

 1. Użytkownik, który zaakceptował Regulamin, może korzystać z wersji demonstracyjnej Aplikacji InMobi bez konieczności rejestracji. Nieodpłatne korzystanie z Aplikacji InMobi po upływie wskazanego okresu wymaga udzielenia Zgód i dokonania rejestracji.
 2. Użytkownik dokonuje rejestracji poprzez zeskanowanie za pośrednictwem Aplikacji InMobi kodu QR z dowodu rejestracyjnego lub wprowadzenie ręcznie następujących danych: marka, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN oraz data pierwszej rejestracji pojazdu. Ponadto Użytkownik wprowadza następujące dane: nazwa Użytkownika, adres e-mail, numer telefonu oraz data końca aktualnego ubezpieczenia, jeśli wymagane pesel lub regon.
 3. Dokonując rejestracji, a także korzystając z Aplikacji InMobi i Usług, Użytkownik powinien podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i niewprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, w tym danych osobowych.

 

V. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Aplikacja InMobi dostępna jest dla Użytkowników, którzy pobiorą ją ze wskazanego przez Usługodawcę źródła, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu mobilnym.
 2. Urządzenie mobilne, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja InMobi musi posiadać oprogramowanie niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. iOS dla wersji Aplikacji InMobi pobranej z App Store,
  2. Android dla wersji Aplikacji InMobi pobranej z Google Play.
 3. Do uruchomienia i prawidłowego działania wszystkich funkcji Aplikacji InMobi niezbędne jest aktywowanie następujących funkcji Urządzenia mobilnego:
  1. połączenie internetowe,
  2. usługa GPS.
 4. W celu korzystania z opcjonalnych funkcji Aplikacji InMobi niezbędne może się okazać uruchomienie funkcji Bluetooth w Urządzeniu mobilnym.
 5. Użytkownik może zintegrować Aplikację InMobi ze swoim kontem na portalu społecznościowym – Facebook, a także kontem Google+ lub innym kontem na portalu dającym możliwość takiej integracji. Integracja taka jest jednak dobrowolna i nie ogranicza Usług. Aktualna możliwość integracji z wykorzystaniem jednego z portali jest każdorazowo widoczna w Aplikacji InMobi. Wybór portali należy do Usługodawcy.
 6. Integracja, o której mowa w pkt 5. jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania każdorazowego regulaminu Facebook lub Google+ lub innego portalu dającego możliwość takiej integracji, w szczególności zawarte są tam zasady udostępniania treści i danych użytkowników, zasady bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób.
 7. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji InMobi pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do korzystania z Aplikacji InMobi. Usługodawca zaleca Użytkownikom korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.

 

VI. LICENCJA

 1. Usługodawca udziela Użytkownikowi niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej i nieograniczonej terytorialnie Licencji na dostęp i korzystanie z Aplikacji InMobi, bez prawa do udzielania sublicencji. Z wyjątkiem tak określonej ograniczonej Licencji Użytkownik nie uzyskuje żadnych innych praw (w tym tytułów własności).
 2. Licencja upoważnia Użytkownika do korzystania z Aplikacji InMobi na jednym Urządzeniu mobilnym, zgodnie z treścią Regulaminu, charakterem i przeznaczeniem Aplikacji InMobi oraz w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego jej funkcjonowania na następujących polach eksploatacji – zainstalowanie Aplikacji InMobi na Urządzeniu mobilnym oraz wprowadzenie do pamięci Urządzenia mobilnego.
 3. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika jakichkolwiek działań związanych z:
  1. badaniem i testowaniem Aplikacji InMobi oraz Usług mającym na celu poznanie zasad ich funkcjonowania,
  2. uzyskiwaniem informacji o wewnętrznej strukturze, protokołach komunikacyjnych oraz zasadach funkcjonowania Aplikacji InMobi oraz usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi,
  3. modyfikacją programistyczną, dekompilacją, deasemblacją Aplikacji InMobi,
  4. wyodrębnianiem części składowych Aplikacji InMobi, ich modyfikacją programistyczną, dekompilacją, deasemblacją oraz ich wykorzystywaniem poza Aplikacją InMobi,
  5. pobieraniem Aplikacji InMobi z innego źródła niż wskazane przez Usługodawcę,
  6. korzystaniem z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi przy wykorzystaniu innej aplikacji niż Aplikacja InMobi pobrana ze wskazanego przez Usługodawcę źródła,
  7. korzystaniem z Aplikacji InMobi oraz usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji InMobi niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującym prawem.
 4. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Licencji lub postanowień Regulaminu uprawnia Usługodawcę do rozwiązania licencji oraz umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.
 5. Skorzystanie przez Usługodawcę z uprawnienia, o którym mowa w pkt. 4 powyżej, nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Usługodawcę roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych.

 

VII. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI INMOBI

 1. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji InMobi w sposób w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, zgodny z obowiązującym prawem, Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja InMobi została pobrana, a także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy.
 2. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do:
  1. korzystania z Aplikacji InMobi w sposób niezakłócający jej funkcjonowania,
  2. korzystania z Aplikacji InMobi w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw,
  3. korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji InMobi jedynie w zakresie dozwolonego użytku.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do popełnienia przestępstwa a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, a także treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy.
 4. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji InMobi. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres inmobi@vwfs.com.
 5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji InMobi i świadczonych za jej pośrednictwem Usług.
 6. Użytkownik powinien każdorazowo we własnym zakresie zapoznać się z przepisami (w tym przepisami ruchu drogowego) obowiązującymi na terytorium państwa innego niż Polska, w celu ustalenia, czy w danym państwie istnieje możliwość legalnego korzystania z Aplikacji InMobi.

 

VIII. SCORING

 1. Aplikacja InMobi umożliwia Użytkownikowi uzyskanie Scoringu w oparciu o parametry jazdy obejmującej Trasę.
 2. Scoring nadawany jest w oparciu o analizę parametrów jazdy określonych przez Usługodawcę, zgodnie z określonym przez niego algorytmem.
 3. Scoring opiera się na kilku elementach, m. in:
 4. dostosowanie prędkości do przepisów drogowych i warunków na drodze (m.in. wypadki, roboty drogowe, zagrożenia),
 5. płynność i dynamika jazdy, na które składają się m.in.: gwałtowne hamowanie, gwałtowne przyśpieszanie, gwałtowne manewry na drodze.

 

 1. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w związku z wyborem przez Usługodawcę parametrów jazdy będących podstawą nadania Scoringu oraz ustalonym przez Usługodawcę algorytmem jego wyliczania.

 

IX. ZNIŻKI SKŁADKI UBEZPIECZENIOWEJ W OPARCIU O SCORING

 1. Scoring może być podstawą do określenia wysokości zniżki składki ubezpieczeniowej przy zawarciu umowy Ubezpieczenia InMobi pod warunkiem, iż:
  1. Użytkownik pokonał co najmniej 20 Tras o łącznej długości co najmniej 500 km z Aplikacją InMobi – w przypadku Użytkownika, który nie zawarł uprzednio umowy Ubezpieczenia InMobi,
  2. Użytkownik pokonał co najmniej 5 Tras w każdym miesiącu obowiązywania uprzednio zawartej umowy Ubezpieczenia InMobi, przy czym mniejsza ilość Tras pokonanych w danym miesiącu może być uzupełniona większą ilością Tras w kolejnych miesiącach obowiązywania uprzednio zawartej umowy Ubezpieczenia InMobi.
 2. Podstawę do określenia wysokości zniżki składki ubezpieczeniowej przy zawarciu umowy Ubezpieczenia InMobi stanowi Scoring nadany na 30 dni przed końcem bieżącego okresu ochrony ubezpieczeniowej.
 3. Usługodawca dokłada starań, aby oferty ubezpieczeń przedstawiane w oparciu o Scoring były konkurencyjne, jednakże Usługodawca nie składa zapewnień co do możliwości uzyskania przez Użytkownika jakichkolwiek korzyści związanych uzyskanym Scoringiem oraz z korzystaniem z Aplikacji InMobi, w szczególności zniżek składki ubezpieczeniowej.

 

X. ZAWIERANIE UMÓW UBEZPIECZENIA

 1. Usługodawca jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 11148037/A, który pośredniczy przy zawieraniu umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz zakładów ubezpieczeń.
 2. Usługodawca może przedstawić Użytkownikowi za pomocą Aplikacji InMobi ofertę zawarcia umowy ubezpieczenia.
 3. Użytkownik – nie wcześniej niż na 30 dni przed końcem bieżącego okresu ochrony ubezpieczeniowej – za pośrednictwem Aplikacji InMobi składa zapytanie dotyczące ochrony ubezpieczeniowej podając wskazane przez Usługodawcę dane niezbędne do przygotowania oferty zgodnej z wymaganiami i potrzebami Użytkownika oraz kalkulacji składki.
 4. W oparciu o informacje przekazane przez Użytkownika, Usługodawca dokonuje analizy wymagań i potrzeb Użytkownika w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz ustala wysokość składki, przy czym Usługodawca może kontaktować się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia informacji niezbędnych do oceny ryzyka lub przedstawienia oferty ubezpieczenia, zgodnej z wymaganiami i potrzebami Użytkownika. Wszelkie zmiany informacji wykorzystanych w procesie analizy wymagań i potrzeb Użytkownika w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz do kalkulacji składki skutkują koniecznością ponownego ich dokonania.
 5. Przygotowana przez Usługodawcę oferta ubezpieczenia wraz z informacją o składce, ogólne warunki ubezpieczenia oraz inne dokumenty przekazywane w procesie zawierania umowy ubezpieczenia są udostępniane Użytkownikowi w sposób umożliwiający ich pobranie i zapisanie na urządzeniu, z którego korzysta Użytkownik (np. na komputerze) oraz przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności przez niezbędny czas, a także przekazywane są Użytkownikowi przed zawarciem umowy ubezpieczenia na indywidualny adres e-mail podany przez Użytkownika.
 6. Oferta ubezpieczenia obowiązuje przez okres 7 dni pod warunkiem niezmienności podanych przez Użytkownika informacji wykorzystanych w procesie analizy wymagań i potrzeb Użytkownika w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz do kalkulacji składki.
 7. W sytuacji braku akceptacji oferty ubezpieczenia przez Użytkownika, Usługodawca – na wniosek Użytkownika – może przygotować nową ofertę ubezpieczenia i dokonać ponownej kalkulacji składki ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem zmienionych informacji na temat wymagań i potrzeb Użytkownika.
 8. W przypadku akceptacji przez Użytkownika oferty ubezpieczenia, w celu zawarcia umowy ubezpieczenia niezbędne jest dokonanie płatności składki z wykorzystaniem mechanizmów udostępnianych przez Usługodawcę. W celu dokonania płatności poprzez transakcję autoryzowaną przez dostawcę zewnętrznego systemu płatności, Użytkownik zostaje przekierowany na odpowiednią stronę internetową takiego dostawcy.
 9. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy ubezpieczenia wysyłając wiadomość e-mail na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest polisa w wersji elektronicznej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, kompletnych i aktualnych danych i informacji niezbędnych do przedstawienia mu oferty ubezpieczenia zgodnej z jego wymaganiami i potrzebami w zakresie ochrony ubezpieczeniowej oraz zawarcia umowy ubezpieczenia. Usługodawca, jak również zakłady ubezpieczeń, nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu podania przez Użytkownika nieprawdziwych, niekompletnych lub nieaktualnych danych i informacji, w tym w przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy.
 • Aplikacja InMobi umożliwia zawieranie wyłącznie takich umów ubezpieczenia, które w momencie korzystania z Aplikacji InMobi są oferowane za jej pośrednictwem.
 • Wysokość składki należnej z tytułu umowy ubezpieczenia ustalana jest na podstawie taryfy obowiązującej w dniu przygotowywania oferty ubezpieczenia. Składka ustalana jest w polskich złotych.
 • Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem zdania drugiego niniejszego punktu. W przypadku korzystania przez Użytkownika z form płatności bezgotówkowej przy pomocy określonych instrumentów płatniczych mogą zostać naliczone z tego tytułu dodatkowe opłaty.
 • Użytkownik będący konsumentem może, bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów, odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia. Prawo odstąpienia wykonuje się poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.
 • Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalnia z obowiązku zapłacenia składki za okres, w jakim zakład ubezpieczeń udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

 

XI. OKRES UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA Z APLIKACJI INMOBI

 1. Okres uprawnienia do korzystania z wersji demonstracyjnej Aplikacji InMobi wynosi 14 dni.
 2. Użytkownik, który udzielił Zgód oraz dokonał rejestracji może korzystać z Aplikacji InMobi przez okres 12 miesięcy pod warunkiem posiadania aktywnej umowy Ubezpieczenia InMobi,
 3. Zakres informacji drogowych dostępnych w aplikacji InMobi dla Użytkownika, który nie ma aktywnej umowy Ubezpieczenia InMobi, może być ograniczony.
 4. Jeżeli Użytkownik odwoła którąkolwiek ze Zgód, jego uprawnienie do korzystania z Aplikacji InMobi wygasa.

 

XII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI INMOBI, PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-mail i jest skuteczne z chwilą jego doręczenia drugiej stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto Użytkownika. W tym momencie wygasa również Licencja.
 2. Użytkownik będący konsumentem, może bez podania przyczyny i ponoszenia dodatkowych kosztów odstąpić od umowy świadczenia usług elektronicznych zawartej na odległość w zakresie Usługi w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy.
 3. Zasady i terminy odstąpienia od umowy ubezpieczenia reguluje pkt. X.14 Regulaminu.

 

XIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji InMobi, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji InMobi, jak również ich bezbłędnego działania.
 2. O ile wyraźnie nie wskazano wyraźnie inaczej, Usługodawca nie gwarantuje jakości, wydajności, dokładności Aplikacji InMobi oraz jej zgodności z oczekiwaniami Użytkownika.
 3. W działaniu Aplikacji InMobi mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności wynikłe z konieczności prac serwisowych Aplikacji InMobi lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu Aplikacji InMobi, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji InMobi odpowiedniej informacji.
 4. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich.
 5. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji InMobi lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji InMobi, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę Użytkownika lub Usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji InMobi na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za używanie Aplikacji InMobi w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki korzystania z Aplikacji InMobi na terenie innego państwa niż Polska, w przypadku, gdy przepisy danego państwa zabraniają używania aplikacji o podobnym charakterze, co Aplikacja InMobi.

 

 

XIV. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji InMobi.
 2. Reklamację składa się poprzez:
  1. jej przesłanie w formie pisemnej na adres Usługodawcy: Volkswagen Serwis Ubezpieczeniowy Sp. z o.o., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa,
  2. wysłanie wiadomości e-mail na adres pomocvwsu@vwfs.com,
 3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model Urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji.
 4. Rozpatrzenie reklamacji następuje bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, chyba że mają miejsce szczególne okoliczności, uniemożliwiające rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w tym terminie. W takim przypadku Usługodawca poinformuje Użytkownika, który złożył reklamację o przyczynach opóźnienia, okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 5. Odpowiedź na reklamację jest udzielana w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Użytkownika odpowiedź na reklamację może być dostarczona pocztą elektroniczną.
 6. Spór między Użytkownikiem a Usługodawcą może być zakończony w drodze postępowania pozasądowego.
 7. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), dla Użytkowników będących Konsumentami istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej. Rozstrzyganie ww. sporów odbywa się za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod następującym adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.

 

XV. NEWSLETTER

Użytkownik w celu uzyskania informacji dotyczących Aplikacji InMobi, w tym o nowościach a także innych informacji handlowych dotyczących Aplikacji InMobi, Usługodawcy oraz jego partnerów może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

XVI. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu.
 2. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje Użytkowników na 14 dni przed wejściem w życie tych zmian poprzez zamieszczenie komunikatu w Aplikacji InMobi.
 3. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, ma on prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług elektronicznych. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej. Z chwilą uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika umowa o świadczenie usług elektronicznych oraz Licencja wygasają. Usługodawca niezwłocznie usunie konto Użytkownika.
 4. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji InMobi w taki sposób, że możliwe jest jego pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie, a także na stronie internetowej Usługodawcy w formacie ogólnodostępnym dla Użytkowników (inmobi.pl).

 

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Aplikacja InMobi oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowych w ramach Aplikacji InMobi treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 3. Językiem umowy, jak również językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Użytkownikiem i Usługodawcą jest język polski.